LUUMÄEN KARHUT -SUKUSEURA RY

Sukutietojen rekisteröinti


Henkilörekisteriasetus, Siviilioikeus 112 ote 2 a § (3.6.1994/421) Sukututkimusrekisterit Henkilöstörekisterilain 5§:n 1 momentin estämättä saa sukututkimusta varten tarkoitettuun henkilöstörekisteriin kerätä ja tallettaa tiedon sukuun kuuluvan henkilön ja tämän aviopuolison nimestä, syntymäajasta ja -paikasta, vihkimisajasta, kuolinajasta ja -paikasta, arvosta ja ammatista sekä osoitetiedot yhteydenottoja varten. Lisäksi rekisteriin saa kerätä ja tallettaa muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset henkilötiedot.
 
 

Sukututkimusrekisterin rekisteriseloste


Laatimispäiväys: 20.2.2014

Päivitetty viimeksi: 13.8.2018

Rekisterinpitäjä: Luumäen Karhut –sukuseura ry

Nimi: Esko Karhu
Yhteystiedot: Savitie 7, 45100 Kouvola, esko.karhu(at)pp1.inet.fi

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt
Nimi: Esko Karhu
Asema: Sukutiedoston ylläpitäjä
Yhteystiedot: Savitie 7, 45100 Kouvola
esko.karhu(at)pp1.inet.fi

Rekisterin nimi
Luumäen Karhut –sukuseura ry:n sukututkimusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sukututkimus ja sukukirjan julkaiseminen

Rekisterin tietosisältö
Henkilöiden yksilöinti- ja osoitetiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit, painetut lähteet ja henkilöiden antamat tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä
Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen
Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.

 
 

Tietosuojaseloste sukurekisteristä


REKISTERINPITÄJÄ
Luumäen Karhut -sukuseura ry, Esko Karhu, Savitie 7, 45100 Kouvola

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET SEKÄ KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE Sukututkimusrekisteri, jonka pitäminen perustuu suostumukseen

HENKILÖTIETORYHMÄT
Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, koulutus, ammatti, sotilasarvo, yhteys sukuun, perhetiedot, valokuva

TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja sukututkimusrekisteristä luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin ja niitä voidaan julkaista sukukirjoina

TIEDOT TIETOJEN SIIRROSTA KOLMANSIIN MAIHIN
Henkilötietoja ei siirretä ulkomaille

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA
Tiedot säilytetään toistaiseksi, kuitenkin enintään siihen saakka, kun henkilö on käyttänyt tietojen poisto-oikeuttaan.

OIKEUS SAADA PÄÄSY HENKILÖTIETOIHIN
Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot ottamalla yhteyttä sukuseuraan

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN
Henkilöllä on oikeus oikaista häntä koskevia tietoja

OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN
Henkilöllä on oikeus poistaa tietonsa sukurekisteristä

OIKEUS KÄSITTELYN RAJOITTAMISEEN
Henkilöllä on oikeus rajoittaa henkilötietoja antamalla vain itse rajaamansa henkilötiedot

VASTUSTAMISOIKEUS
Henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ilmoittamalla siitä sukuseuralle

OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN
Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen

TIETO OIKEUDESTA PERUUTTAA SUOSTUMUS MILLOIN TAHANSA
Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE
Henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä Tietosuojavaltuutetulle

ONKO HENKILÖTIETOJEN ANTAMINEN LAKISÄÄTEINEN TAI SOPIMUKSEEN PERUSTUVA VAATIMUS TAI SOPIMUKSEN TEKEMISEN EDELLYTTÄMÄ VAATIMUS SEKÄ ONKO REKISTERÖIDYN PAKKO TOIMITTAA HENKILÖTIEDOT JA TÄLLAISTEN TIETOJEN ANTAMATTA JÄTTÄMISEN MAHDOLLISET SEURAAMUKSET
Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoinen vaatimus

MISTÄ HENKILÖTIEDOT ON SAATU SEKÄ TARVITTAESSA SIITÄ, ONKO TIEDOT SAATU YLEISESTI SAATAVILLA OLEVISTA LÄHTEISTÄ
Tiedot on saatu henkilöltä itseltään, julkaistuista sukututkimuksista sekä julkisista arkistoista. Tietoja voidaan tarvittaessa päivittää julkisista lähteistä

TIETOJEN SUOJAUS
Tietojen suojauksessa on huomioitu hyvän lainsäädännön ja tietoturvallisuuden vaatimukset. Tiedot ovat sukututkijan käytössä ja pääosa tiedoista on julkaistu sukukirjoissa

 
 

Ajankohtaista

 

Sukulehti Karhunpesän kuulumiset nro 27/kevät 2021

Hallituksen jäsenten tietoon on tullut, etteivät kaikki sukuseuran jäsenet ole saaneet huhtikuussa postitettua jäsenlehteä Karhunpesän kuulumise...

 

KUTSU SUKUJUHLAAN

Tervetuloa Luumäen Karhujen SUKUJUHLAAN Risulahden lavalle Luumäelle lauantaina 24. heinäkuuta 2021.

PÄIVÄN OHJELMA:

Aamupäivällä hallit...


 

Karhunpesän kuulumiset nro 27, kevät 2021

Sukuseuramme lehti on ilmestynyt ja toivottavasti löytänyt tiensä kaikkien jäsenten postilaatikkoon. Ellei lehteä ala kuulua, ottakaa yhteyttä S...Copyright © 2021 Luumäen Karhut -Sukuseura ry | Webbinen.net